ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล โดยกำหนดวันเลือกตั้ง
วันที่ 28 มีนาคม 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้มาสมัครสมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 1 มีผู้มาสมัคร 7 ราย
เขตที่ 2 มีผู้มาสมัคร 7 ราย
เขตที่ 3 มีผู้มาสมัคร 8 ราย
มีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น
และจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองเมืองพล และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลตามลำดับต่อไป