นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
และ นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่าย ของเทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมประชุมประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางการ
พัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 14 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ชุมชนเมืองเก่า ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เวลา 17.00 น.