วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 256 เวลา 15.53 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปยังวัดจันทรัตนาราม หรือ พระธาตุเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทรงเททองหล่อรูปเหมือน
พระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตโต) เพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่น ได้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
พระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตโต) อดีตเจ้าอาวาส วัดจันทรัตนาราม มีนามเดิมว่า อ่อนจันทร์ พืชสิงห์
เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2472 เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งแต่อายุ 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพล
อำเภอหนองสองห้อง อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อปี 2553 สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา สำหรับวัดจันทรัตนาราม สร้างขึ้นในปี 2495
โดยพระครูอนุโยคธรรมภาณ เจ้าคณะอำเภอในขณะนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2513 ต่อมา
สร้างได้พระธาตุ และศาสนสถานต่างๆ กระทั่งในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี 2527
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
หัวหน้าราชองครักษ์ในขณะนั้น อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยอัฐิพระเกจิอาจารย์ อาทิ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ,
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนวัตถุมงคล จำนวน 8 หมื่น 4 พันองค์ บรรจุไว้ในองค์พระธาตุเมืองพล
ทางวัดจึงถือให้วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันจัดงานเทศกาลไหว้พระธาตุเมืองพล ปัจจุบัน มีพระครูวิบูลย์ธรรมรส เป็นเจ้าอาวาส
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาลพล ที่มาให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎร รวมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย ภาพ/ข่าว พระราชสำนัก
 
 
 
 
 
 
+2