วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองพลได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล
สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1 ราย
และรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ราย เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล
สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ
ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ท่อระบายน้ำสาธารณประโยชน์ (ซอยก่อไผ่)
เรื่องเพื่อทราบ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เรื่องสรุปข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ เรื่อง สรปผลการติดตามและปรเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนฯ
สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
 
 
 
 
 
+33